A A A K K K
для людей із порушенням зору
Парафіївська селищна рада
16730, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с-ще Парафіївка, вул. Тараса Шевченка, буд. 62 (ЄДРПОУ-04412521)

Про надання кандидатур

Дата: 20.09.2022 14:12
Кількість переглядів: 92

Про надання кандидатур

 

 

 

Повідомляємо, що відповідно до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам та іншим виробникам сільськогосподарської продукції, затвердженогопостановоюКабінетуМіністрівУкраїнивід 16 серпня 2022 року № 918  в 2022 році (додається) бюджетні кошти надаються агровиробникамдля надання підтримки за такими напрямами:

бюджетна субсидія на одиницю оброблюваних угідь сільськогосподарського призначення (1 гектар) для провадження сільськогосподарської діяльності;

спеціальна бюджетна дотація за утримання великої рогатої худоби (корів) усіх напрямків продуктивності.

Агровиробники, які обробляють від 1 до 120 га сільськогосподарських угідь, або які утримують від 3 до 100 корів, можуть отримати безповоротну фінансову допомогу.

Так, бюджетна субсидія у розмірі 3100 гривень виплачуватиметься за один гектар оброблюваних земель сільськогосподарського призначення, але не більше 372 тисяч гривень для одного отримувача. На кожну корову, яка перебуває у власності, ідентифікована та зареєстрована відповідно до законодавства станом на дату подання заявки, передбачена спеціальна бюджетна дотація — 5300 гривень. При цьому також наявне обмеження — 530 тисяч.

Скористатися одним із визначених напрямів можна лише один раз.

Відповідні заявки приймаються до 15 листопада поточного року.

Звертаємо увагу, що заявка подається через особистий електронний кабінет Державного аграрного реєстру, де попередньо виробники сільгосппродукції мають зареєструватися. Після реєстрації вся ключова інформація (приміром, про господарську діяльність, земельний банк, поголів’я тварин та інша) автоматично підтягується.

Сільгоспвиробник, який відповідає вимогам програми, має заповнити онлайн-форму, у разі потреби додати скан-копії документів і підписати заявку власним кваліфікованим електронним підписом. Процес обробки можна відстежувати в персональному електронному кабінеті Державного аграрного реєстру в режимі реального часу.

 

З метою охоплення широкого кола бажаючих скористатися державною підтримкою, що спрямовується на підтримку виробників сільськогосподарської продукції та на виконання постанови Кабінету Міністів України просимо довести дану інформацію до відома зацікавлених осібвашої громади.

 

Додаток на 4 арк. в 1 прим.

 

 

 

Начальник                                                                                 Володимир ЧЕРНОВ

 

Ярошенко Людмила (0463752206)

 

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ
ПОСТАНОВА

від 16 серпня 2022 р. № 918
Київ

Про затвердження Порядку використаннякоштів, передбачених у державному бюджеті для наданняпідтримкифермерськимгосподарствам та іншимвиробникамсільськогосподарськоїпродукції

КабінетМіністрівУкраїни постановляє:

Затвердити Порядок використаннякоштів, передбачених у державному бюджеті для наданняпідтримкифермерськимгосподарствам та іншимвиробникамсільськогосподарськоїпродукції, щододається.

Прем'єр-міністрУкраїни

Д. ШМИГАЛЬ

Інд. 75


  

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановоюКабінетуМіністрівУкраїни
від 16 серпня 2022 р. № 918

ПОРЯДОК
використаннякоштів, передбачених у державному бюджеті для наданняпідтримкифермерськимгосподарствам та іншимвиробникамсільськогосподарськоїпродукції

1. Цей Порядок визначаємеханізмвикористаннякоштів, передбачених у державному бюджеті за програмою “Підтримкафермерськихгосподарств та іншихвиробниківсільськогосподарськоїпродукції” (далі - бюджетнікошти), щонадаються з метою забезпеченнябезперебійноговиробництвасільськогосподарськоїпродукції, підвищеннярівняпродовольчоїбезпеки та економічноїстійкостіУкраїни.

2. Головнимрозпорядникомбюджетнихкоштів та відповідальнимвиконавцембюджетноїпрограми є Мінагрополітики. Розпорядникомбюджетнихкоштівнижчогорівня є Українськийдержавний фонд підтримкифермерськихгосподарств (далі - Укрдержфонд) та йогорегіональнівідділення.

3. Отримувачамибюджетнихкоштів є фермерськігосподарства та іншівиробникисільськогосподарськоїпродукції (далі - отримувачі).

4. Для отриманнябюджетнихкоштіввідомості про отримувачаповинні бути внесені до Державного аграрного реєстру.

Отримувач повинен мати у власності та/абокористуваннівід одного до ста двадцятигектарів земель сільськогосподарськогопризначенняабомати у власностівідтрьох до ста голіввеликоїрогатоїхудоби (корів), ідентифікованих та зареєстрованихвідповідно до законодавства.

У разі коли земельнаділянка, щоперебуває у власності/орендіотримувача, передана ним у користуванняіншійособі на підставі договору орендичисуборенди, право на отриманнябюджетнихкоштів на один гектар земель сільськогосподарськогопризначеннямаєлишеорендар/суборендар.

5. Бюджетнікоштинадаються для наданняпідтримки за такими напрямами:

бюджетнасубсидія на одиницюоброблюванихугідьсільськогосподарськогопризначення (1 гектар) для провадженнясільськогосподарськоїдіяльності;

спеціальнабюджетнадотація за утриманнявеликоїрогатоїхудоби (корів) усіхнапрямівпродуктивності.

Отримувачможескористатися одноразово одним ізвизначених у цьомупунктінапрямів.

Розподілбюджетнихкоштів за напрямами, передбаченимицим пунктом, затверджуєтьсяМінагрополітики.

6. Заявка на отриманнябюджетнихкоштівподається через особистийелектроннийкабінет до Державного аграрного реєструотримувачами:

громадянамиУкраїни, юридичними особами, засновникамияких є виключнофізичні особи - громадяниУкраїни; 

стосовнояких не застосовуютьсясудовіпроцедурибанкрутства (неплатоспроможності), передбачені Кодексом України з процедур банкрутства, та/абоякі не перебувають на стадіїліквідації;

які не притягалися до кримінальноївідповідальності та/або не маютьнезнятучинепогашенусудимість, та/або не перебувають в розшуку;

до яких не застосовувалисяспеціальніекономічні та іншіобмежувальні заходи (санкції) відповідно до Закону України “Про санкції”;

які станом на дату подання заявки зареєстровані, але фактично не перебувають та не провадять свою господарськудіяльність на тимчасовоокупованійтериторіїУкраїни (Автономна РеспублікаКрим та м. Севастополь) або на територіях, яківключені до переліку громад, щорозташовані в районіпроведеннявоєнних (бойових) дій, абоякіперебувають в тимчасовійокупації, оточенні (блокуванні), затвердженогоМінреінтеграції;

які не маютьзаборгованості перед бюджетом;

які не провадятьгосподарськудіяльність на територіїРосійськоїФедерації та РеспублікиБілорусь;

керівники та/абобенефіціарнівласникияких не включені до Єдиного державного реєструосіб, які вчинили корупційніабопов’язані з корупцієюправопорушення.

На заявку накладаєтьсяелектроннийпідписотримувача, щобазується на кваліфікованомусертифікатіелектронногопідпису.

Форму заявки затверджуєМінагрополітики.

Відповідальність за достовірністьвідомостей, щомістяться у заявці, несеотримувач.

7. Бюджетнікоштинадаютьсяотримувачам:

бюджетноїсубсидії на одиницюоброблюванихугідьсільськогосподарськогопризначення (1 гектар) для провадженнясільськогосподарськоїдіяльності - у розмірі 3100 гривень на 1 гектар, але не більше 372000 гривень для одного отримувача;

спеціальнабюджетнадотація за утриманнявеликоїрогатоїхудоби (корів) усіхнапрямівпродуктивностінадається на кожну корову, яка перебуває у власностіотримувача, ідентифікована та зареєстрованавідповідно до законодавства станом на дату подання заявки, - у розмірі 5300 гривень на одну корову, але не більше 530000 гривень для одного отримувача.

Заявка на отриманнябюджетнихкоштівподаєтьсяпрограмнимизасобами Державного аграрного реєстру з 1 вересня поточного року.

Граничний строк подання заявки до Державного аграрного реєстру - 15 листопада поточного року.

За напрямомотриманнябюджетноїсубсидії на одиницюоброблюванихугідьсільськогосподарськогопризначення (1 гектар) для провадженнясільськогосподарськоїдіяльностіотримувачем разом іззаявкоюпрограмнимизасобами Державного аграрного реєструвносятьсявідомості про площіпосівівсільськогосподарських культур та насаджень плодово-ягідних культур, хмелю і винограду.

У разівикористаннябюджетнихкоштів у повномуобсязі заявки не реєструються.

Заявки, щонадійшлипіслязакінчення строку їхподання, не розглядаються.

Укрдержфондперевіряєподані заявки та відомості про отримувача, якімістяться в Державному аграрному реєстрі, на відповідністьвимогамцього Порядку, визначаєобсягбюджетнихкоштів за кожнимотримувачем в межах бюджетнихасигнувань, щомісяцяпрограмнимизасобами Державного аграрного реєструформуєперелікиотримувачів у розрізінапрямів про нарахуваннясумбюджетнихкоштів з урахуваннямчерговостіподання заявок та подаєїх до 10 числа місяця, щонастає за звітним, Мінагрополітики.

На підставінаданихУкрдержфондомпереліківотримувачів про нарахуваннясумбюджетнихкоштів у розрізінапрямівМінагрополітикипротягом 10 робочихднівзатверджуєпропорційнийрозподілбюджетнихкоштів за кожнимотримувачем в межах бюджетнихасигнувань, про щоробитьвідмітку в Державному аграрному реєстрі та спрямовуєїхпротягомп’ятиробочихднів з датизатвердження до Укрдержфонду. 

Укрдержфонд за допомогою Державного аграрного реєструповідомляєотримувачу про погодженняабовідмову у погодженніподаної заявки іззазначенням причин відмови та у разіпогодженняукладає з отримувачами договори про наданнябюджетнихкоштів і протягомп’ятиробочихднів з датиотриманнякоштіввідМінагрополітикиперераховуєїх на поточнірахункиотримувачів, про щоінформуєМінагрополітикипротягомдвохробочихднів.

8. Укрдержфонднадсилає до 15 січнянаступного бюджетного періоду до Мінагрополітикиузагальненуінформацію про використаннякоштів за напрямами, визначеними пунктом 5 цього Порядку.

9. Сума бюджетнихкоштів, щонадаютьсяпротягом одного бюджетного періодуотримувачам та пов’язаниміз ними особам у розумінні підпункту 14.1.159 пункту 14.1 статті14 Податкового кодексу України за напрямами, передбаченими пунктом 5 цього Порядку, не можеперевищувати 10 тис. розмірівмінімальноїзаробітної плати, встановленої на 1 січнявідповідного року.

10. Операції, пов’язані з використаннямбюджетнихкоштів, здійснюютьсявідповідно до Порядку казначейськогообслуговування державного бюджету за витратами, затвердженого в установленомузаконодавством порядку.

11. Відображення у первинному та бухгалтерськомуоблікуінформації про отримані (створені) оборотні і необоротніактиви, а такожвідкриттярахунків, реєстрація та облікбюджетнихзобов’язань в органах Казначейства та операції, пов’язані з використаннямбюджетнихкоштів, здійснюються в порядку, встановленомузаконодавством.

12. Погашеннябюджетноїкредиторськоїзаборгованості, зареєстрованої в органах Казначейства, та проведенняоперацій, пов’язанихізвикористаннямбюджетнихкоштів, здійснюються в установленомузаконодавством порядку.

13. Мінагрополітикипіслязакінчення бюджетного періодуподаєМінфінуінформацію про стан виконаннярезультативнихпоказниківіз результатами аналізу, поясненнями, висновкамищодоїхвиконання у визначенізаконодавством строки.

14. Складення і поданняфінансової та бюджетноїзвітності про використаннябюджетнихкоштів, а також контроль за їхцільовим та ефективнимвитрачаннямздійснюються в установленомузаконодавством порядку.


 

 

 

 


« повернутися

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь