Парафіївська селищна рада
16730, Чернігівська обл., Прилуцький р-н, с-ще Парафіївка, вул. Тараса Шевченка, буд. 62 (ЄДРПОУ-04412521)

Регламент роботи ради

Регламент роботи ради восьмого скликання

 

 

 

 

                                                                                                              

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                     Рішення другої сесії   

                                                                                     Парафіївської селищної ради                           

                                                                                     восьмого скликання

                                                                                         24.12.2020 № 01-02/08

                                                                                зі змінами внесеними рішенням

                                                                                         чотирнадцятої сесії селищної ради

                                                                                         восьмого скликання

                                                                                         12.10.2021 №03-14/08

                                                                                зі змінами внесеними рішенням

                                                                                         двадцять п’ятої сесії селищної ради

                                                                                         восьмого скликання

                                                                                         20.12.2022 №01-25/08

РЕГЛАМЕНТ

Парафіївської селищної ради

восьмого скликання 

Р О З Д І Л  1 . Загальні положення

 

Стаття 1Правові засади діяльності селищної ради

1.1. Парафіївська селищна рада (далі  Рада ) є органом місцевого самоврядування, що представляє Парафіївську територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і повноваження місцевого самоврядування, визначені Конституцією України, Законом України «Про  місцеве самоврядування в Україні» та іншими законодавчими актами України.

1.2 Порядок діяльності Ради, її органів, депутатів, посадових осіб  визначається Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про інформацію», «Про доступ до публічної інформації», «Про захист персональних даних», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

1.3. Регламент  Парафіївської селищної ради (далі — Регламент) визначає порядок проведення першої сесії Ради,  обрання секретаря Ради, заступників селищного голови, скликання чергової та позачергової сесій Ради, призначення пленарних засідань Ради, підготовки і розгляду питань на пленарних засіданнях, прийняття рішень Ради про затвердження порядку денного сесії та з процедурних питань, а також порядок роботи сесії Ради.

1.4 Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії Ради, рішенням Ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу Ради. У такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до Регламенту.

1.5.   До прийняття Регламенту Ради чергового скликання застосовується Регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.6.   У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень Регламенту з чинним законодавством, на черговій сесії повинні бути внесені відповідні зміни і доповнення до Регламенту.

1.7.   У разі наявності розбіжностей норм Регламенту з нормами чинного законодавства України, діють норми чинного законодавства України.

 

Стаття 2. Основні принципи діяльності Ради

 

2.1. Рада здійснює свою діяльність на принципах:

1)      народовладдя;

2)      законності;

3)      гласності;

4)      колегіальності;

5)      поєднання місцевих і державних інтересів;

6)      виборності;

7)     правової, організаційної і матеріально-фінансової самостійності в межах повноважень, визначених законодавством;

8)      державної підтримки та гарантії діяльності місцевого самоврядування;

9)      судового захисту прав місцевого самоврядування;

10)    підзвітності та відповідальності органів ради та її посадових осіб перед виборцями.

 

Стаття 3. Відкритість та гласність роботи Ради

 

3.1.   Сесії Ради проводяться гласно із забезпеченням права кожного бути присутнім на її засіданнях, крім випадків, передбачених законодавством. Порядок доступу до засідань визначається Радою відповідно до закону та цього Регламенту.

3.2.   Відкритість та гласність роботи Ради, постійних комісій може реалізовуватися шляхом публікації звіту пленарних засідань Ради, публікації її рішень в газеті, на офіційному сайті Ради або у інший визначений Радою спосіб.

 

Стаття 4. Планування роботи Ради

4.1.   Діяльність Ради здійснюється відповідно до річного плану роботи Ради, затвердженого на пленарному засіданні.

4.2.   План роботи на рік включає в себе напрямки діяльності Ради та її органів протягом року, визначає основні питання для розгляду на пленарних засіданнях, заходи з підготовки та реалізації рішень Ради, визначає відповідальних за їх виконання.

4.3.   Проєкт плану роботи Ради розробляється під керівництвом селищного голови на підставі пропозицій постійних комісій, заступників селищного голови, секретаря ради, депутатських фракцій та груп, депутатів, виконавчого комітету Ради.

 

Стаття 5. Порядок розгляду запитів на інформацію

 

5.1.   Запит на інформацію — це прохання особи до Ради та її органів надати публічну інформацію, що знаходиться у їх володінні. Запит на інформацію може бути індивідуальним або колективним, подаватись в усній, письмовій чи в іншій формі (поштою, факсом, телефоном, електронною поштою).

5.2.   Відповідь на запит на інформацію має бути надана не пізніше 5 робочих днів із дня отримання запиту.

5.3.   У разі, якщо запит на інформацію стосується інформації, необхідної для захисту життя чи свободи особи, щодо стану довкілля, якості харчових продуктів і предметів побуту, аварій, катастроф, небезпечних природних явищ та інших надзвичайних подій, що сталися або можуть статись і загрожують безпеці громадян, відповідь має бути надана не пізніше 48 годин з дня отримання запиту. Клопотання про термінове опрацювання запиту має бути обґрунтованим.

5.4.   У разі, якщо запит стосується надання великого обсягу інформації або потребує пошуку інформації серед значної кількості даних, строк розгляду такого запиту може бути продовжений до 20 робочих днів з обґрунтуванням такого продовження. В такому разі особа, що подала запит, має бути повідомлена у письмовій формі про продовження розгляду запиту не пізніше 5 робочих днів з дня отримання запиту.

5.5.   У Раді може бути передбачена можливість відшкодування фактичних витрат на копіювання та друк для випадків, коли задоволення запиту на інформацію передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок. Розмір фактичних витрат на копіювання та друк визначається в межах граничних норм, встановлених Кабінетом Міністрів України.

 

Стаття 6.  Конфлікт інтересів

 

6.1. Селищний голова, секретар, депутат  селищної ради, заступник голови публічно повідомляє про конфлікт інтересів, який виник під час участі у засіданні ради, іншого колегіального органу (комісії, комітету, колегії тощо), відповідному колегіальному органу та не бере участі у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідним колегіальним органом.

6.2. Якщо неучасть осіб, зазначених у частині першій цієї статті, у прийнятті рішення призведе до втрати повноважності відповідної ради, іншого колегіального органу, особи, у яких наявний конфлікт інтересів, беруть участь у прийнятті радою, іншим колегіальним органом рішення, за умови публічного самостійного повідомлення про конфлікт інтересів під час засідання колегіального органу.

6.3. Якщо повідомлення про конфлікт інтересів здійснено на засіданні ради, іншого колегіального органу, інформація про таке повідомлення обов’язково вноситься до протоколу засідання ради, іншого колегіального органу.

6.4. Здійснення контролю за дотриманням вимог статті 59 -1 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», надання зазначеним у ній особам консультацій та роз’яснень щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, поводження з майном, що може бути неправомірною вигодою та подарунками, покладається на постійну комісію з питань прав людини, законності, депутатської  діяльності, етики та регламенту.

 

Стаття 7. Присутність на пленарних засіданнях Ради

 

7.1.   На пленарних засіданнях Ради за рішенням Ради (або за запрошенням голови) можуть бути присутні депутати інших рад, представники державних органів та органів місцевого самоврядування, об’єднань громадян, трудових колективів. Для них у залі засідань відводяться спеціальні місця.

7.2.   Головуючий на пленарному засіданні Ради повідомляє депутатів Ради про осіб, які присутні на пленарному засіданні Ради за запрошеннями.

7.3.   Порядок розміщення депутатів Ради та інших присутніх у залі засідань осіб визначається Радою. Місця для депутатів Ради відводяться в залі засідань окремо від місць для інших осіб, присутніх на пленарному засіданні ради, і не можуть бути зайняті іншими особами.

7.4.   За загальним правилом пленарні засідання Ради проводяться у приміщенні Парафіївського селищного будинку культури, за адресою: вул.Тараса Шевченка,95, смт.Парафіївка, Прилуцького району, Чернігівської області або у приміщенні Парафіївської селищної ради, за адресою: вул.Тараса Шевченка,62, смт.Парафіївка, Прилуцького району, Чернігівської області. Якщо на пленарному засіданні бажає бути присутньою кількість осіб, яких неможливо розмістити у залі засідань без шкоди для проведення засідання, особи, які бажають бути присутніми у залі засідань, визначають своїх представників, яких уповноважені особи ради розміщують у залі засідань з урахуванням вимог п. 7.1.-7.3. цієї статті.

У разі необхідності може бути прийняте рішення про проведення пленарного засідання ради у іншому місці. Рішення про проведення пленарного засідання Ради у іншому місці приймається розпорядженням селищного голови.

 

Стаття 8. Закриті пленарні засідання Ради

 

8.1.   У разі необхідності, за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради, проводяться закриті пленарні засідання для розгляду конкретно визначених питань.

8.2.   На закритому пленарному засіданні Ради мають право бути присутніми, за запрошенням ради — особи, присутність яких необхідна для розгляду відповідного питання.

8.3.   Учасникам закритого пленарного засідання забороняється використовувати засоби фото-, відеофіксації, засоби зв’язку, звукозапису та обробки інформації.

8.4.   Підготовка протоколу закритого пленарного засідання Ради здійснюється виконавчим апаратом Ради в режимі, що унеможливлює розголошення обговорюваних на засіданні питань.

8.5.   Порядок та обсяг інформації, що підлягає опублікуванню за підсумками закритого засідання, визначаються у кожному конкретному випадку рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

 

Стаття 9. Контрольна діяльність Ради та її постійних комісій

 

9.1.   Рада відповідно до встановлених законодавством повноважень, безпосередньо або через свої органи здійснює контроль у випадках, передбачених законодавством.

 9.2. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів, для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради, її виконавчого комітету.

9.3. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією.

9.4.До складу постійних комісій не можуть бути обрані селищний голова, секретар селищної ради,  заступники.

9.5.Постійні комісії за дорученням ради або за власною ініціативою попередньо розглядають проекти програм соціально-економічного і культурного розвитку, місцевого бюджету, звіти про виконання програм і бюджету, вивчають і готують питання про стан та розвиток відповідних галузей господарського і соціально-культурного будівництва, інші питання, які вносяться на розгляд ради, розробляють проекти рішень ради та готують висновки з цих питань, виступають на сесіях ради з доповідями і співдоповідями.

9.6.Постійні комісії попередньо розглядають кандидатури осіб, які пропонуються для обрання, затвердження, призначення або погодження відповідною радою, готують висновки з цих питань.

9.7.Постійні комісії за дорученням ради, голови, секретаря селищної ради або за власною ініціативою вивчають діяльність підзвітних і підконтрольних раді та виконавчому комітету селищної ради органів, а також з питань, віднесених до відання ради, підприємств, установ та організацій, їх філіалів і відділень незалежно від форм власності та їх посадових осіб, подають за результатами перевірки рекомендації на розгляд їх керівників, а в необхідних випадках - на розгляд ради або виконавчого комітету селищної ради; здійснюють контроль за виконанням рішень ради, виконавчого комітету селищної ради.

9.8. Постійні комісії у питаннях, які належать до їх відання, та в порядку, визначеному законом, мають право отримувати від керівників органів, підприємств, установ, організацій та їх філіалів і відділень необхідні матеріали і документи.

9.9.Організація роботи постійної комісії ради покладається на голову комісії. Голова комісії скликає і веде засідання комісії, дає доручення членам комісії, представляє комісію у відносинах з іншими органами, об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями, а також громадянами, організує роботу по реалізації висновків і рекомендацій комісії. У разі відсутності голови комісії або неможливості ним виконувати свої повноваження з інших причин його функції здійснює заступник голови комісії або секретар комісії.

9.10.Засідання постійної комісії скликається в міру необхідності і є правомочним, якщо в ньому бере участь не менш як половина від загального складу комісії.

9.11. За результатами вивчення і розгляду питань постійні комісії готують висновки і рекомендації. Висновки і рекомендації постійної комісії приймаються більшістю голосів від загального складу комісії і підписуються головою комісії, а в разі його відсутності - заступником голови або секретарем комісії. Протоколи засідань комісії підписуються головою і секретарем комісії. Висновки і рекомендації постійної комісії, протоколи її засідань є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України "Про доступ до публічної інформації".

9.12. Рекомендації постійних комісій підлягають обов'язковому розгляду органами, підприємствами, установами, організаціями, посадовими особами, яким вони адресовані. Про результати розгляду і вжиті заходи повинно бути повідомлено комісіям у встановлений ними строк.

9.13.Постійна комісія для вивчення питань, розробки проектів рішень ради може створювати підготовчі комісії і робочі групи з залученням представників громадськості, вчених і спеціалістів. Питання, які належать до відання кількох постійних комісій, можуть за ініціативою комісій, а також за дорученням ради, її голови, секретаря сселищної ради розглядатися постійними комісіями спільно. Висновки і рекомендації, прийняті постійними комісіями на їх спільних засіданнях, підписуються головами відповідних постійних комісій.

9.14. Депутати працюють у постійних комісіях на громадських засадах.

9.15.Постійні комісії є підзвітними раді та відповідальними перед нею.

9.16.Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних комісій визначаються регламентом відповідної ради та Положенням про постійні комісії, що затверджується радою з урахуванням вимог Закону України "Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності" щодо реалізації повноважень ради у здійсненні державної регуляторної політики постійними комісіями відповідної ради.

 

Стаття 10. Контроль за виконанням рішень Ради

 

10.1. Рада безпосередньо або через створені нею постійні комісії здійснює контроль за виконанням своїх рішень відповідно до Конституції України, законодавства про місцеве самоврядування, цього Регламенту.

10.2. Контроль за виконанням рішень Ради організовує її голова.

10.3. Рішенням ради, як правило, покладається контроль за його виконанням на відповідну (профільну) постійну комісію Ради.

10.4. Постійна комісія Ради на своєму засіданні розглядає питання щодо контролю за виконанням отриманих рішень, надає інформацію про хід виконання відповідних рішень селищному голові або секретарю  Ради.

 

Стаття 11. Підзвітність і підконтрольність виконавчого комітету Раді

 

11.1. Виконавчий комітет Парафіївської селищної ради підзвітний та підконтрольний Раді у виконанні програм соціально-економічного і культурного розвитку, селищних цільових програм з інших питань, селищного бюджету, а також у частині повноважень за виконання рішень Ради з цих питань.

11.2. Після заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчого комітету Ради, його заступників з питань діяльності виконавчого комітету, керівників відділів та інших структурних підрозділів селищної ради  Рада проводить його обговорення. За підсумками обговорення Рада приймає відповідне рішення.

 

         Р О З Д І Л  2.  Організація роботи Ради

 

Глава 1. Підготовка пленарних засідань

 

Стаття 12 Порядок скликання першої сесії  Ради

 

12.1. Перша сесія новообраної селищної ради скликається відповідною територіальною виборчою комісією не пізніше як через два тижні після реєстрації новообраних депутатів Ради у кількості, яка забезпечує повноважність складу Ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує Раду про підсумки виборів депутатів, а також підсумки виборів Парафіївського селищного голови. З моменту визнання повноважень депутатів Ради нового скликання та новообраного Парафіївського селищного голови головує на пленарних засіданнях ради першої сесії новообраний голова.

12.2. У разі якщо на час проведення першої сесії селищний голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості трьох – п’яти осіб. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях ради   

 

Стаття 13. Порядок денний першої сесії Ради

 

13.1. До порядку денного першої сесії Ради мають бути включені такі питання:

13.1.1.  інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки виборів депутатів Ради та селищного голови  і визнання їх повноважень;

13.1.2. про обрання лічильної комісії;

13.1.3. про обрання секретаря ради;

13.1.4. про обрання заступників селищного голови;

13.1.5. про утворення постійних комісії ради та обрання голів комісій;

13.1.6. про утворення виконавчого комітету ради.

13.2. Перша сесія у разі необхідності може складатися з двох пленарних засідань Ради.

 

Стаття 14. Форми роботи Ради

 

14.1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія - це основна організаційно-правова форма діяльності ради, яка відповідно до законодавства дає можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів,  їх виборців та приймати відповідні рішення. 

14.2 Сесія Ради складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради. Постійна комісія або робоча група Ради може проводити своє засідання у перервах пленарного засідання Ради у тих випадках, коли питання визнано невідкладним, чи за дорученням Ради, якщо пленарне засідання Ради пов’язане з прийняттям рішень, проведенням виборів, призначенням або затвердженням на посади посадових осіб.

 

Стаття 15. Розпорядок роботи пленарних засідань Ради

 

15.1. Пленарні засідання Ради, як правило, проводяться у робочі дні. Починаються о 12 годині і закінчуються не пізніше 16 години, з перервами на 15 хвилин через кожні 2 години роботи.

15.2. Пленарні засідання Ради може бути подовжено головуючим на пленарному засіданні Ради понад визначений у пункті 15.1 цієї статті робочий час, але не більше ніж на 30 хвилин.

У необхідних випадках за рішенням Ради під час проведення пленарного засідання можуть бути проведені окремі або спільні засідання постійних комісій, а також оголошені додаткові перерви в роботі сесії з визначенням у кожному випадку їх тривалості.

Одноразові зміни часу роботи можуть здійснюватися за рішенням Ради. Таке рішення приймається у порядку, передбаченому для вирішення процедурних питань.

15.3 За вмотивованим зверненням двох або більше уповноважених представників зареєстрованих депутатських фракцій (груп) головуючий на пленарному засіданні Ради зобов’язаний оголосити позачергову перерву у пленарному засіданні Ради. Правом на оголошення позачергової перерви з одного питання депутатська фракція чи група може скористатися лише один раз протягом пленарного засідання.

15.4. Кожне пленарне засідання Ради починається і закінчується Гімном України. У залі засідань Ради розміщується Державний Прапор України, малий Державний Герб України.

 

Стаття 16. Порядок скликання сесії Ради

 

16.1. Сесія Ради проводить свою роботу сесійно. Сесія складається з пленарних засідань Ради, а також засідань постійних комісій Ради.

16.2.  Сесії Ради, окрім першої, скликаються селищним головою . Рішення про скликання сесії Ради приймається селищним головою або секретарем у формі розпорядження.

16.3.  Сесія Ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один раз на місяць.  

16.4. У разі немотивованої відмови селищного голови  або неможливості його скликати сесію Ради вона скликається секретарем ради.

16.5. У цих випадках сесія Ради скликається:

1) якщо сесія Ради не скликається селищним головою у строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні»;

2) якщо селищний голова без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених ч.7 ст.46 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

16.6. Сесія Ради повинна бути також скликана за пропозицією не менше як  однієї третини депутатів від загального складу Ради, виконавчого комітету Ради.

16.7. У разі якщо селищний голова або секретар Ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб’єктів, зазначених у п.16.6 Регламенту,  або у разі якщо такі посади є вакантними, сесія може бути скликана депутатами  Ради, які становлять не менш як одну третину складу Ради, або постійною комісією Ради.

Пропозиція про скликання сесії у цьому разі  оформляється  як рішення групи депутатів за підписами однієї третини депутатів або рішення постійної комісії.

16.8. Рішення про скликання сесії Ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається винести на розгляд Ради.  

16.9. Сесію Ради відкриває і веде селищний голова, а у випадках передбачених п.16.4 Регламенту, - секретар Ради, а у випадку, передбаченому п.16.7 Регламенту, - за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входять до її складу,  а веде за рішенням Ради один з депутатів Ради.   

16.10. Сесія Ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу Ради.

16.11. Пропозиції щодо питань на розгляд Ради можуть вноситися селищним головою, постійними комісіями, депутатами, виконавчим комітетом Ради, загальними зборами громадян. Пропозиції щодо прийняття рішень, які відповідно до закону є регуляторними актами, вносяться з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

16.12. Протоколи сесій Ради, прийняті нею рішення підписуються особисто селищним головою, у разі його відсутності – секретарем Ради, а у випадку, передбаченому п.16.7 Регламенту , - депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на її засіданні.  

16.13. Інформація про скликання сесії Ради  оприлюднюється на офіційному вебсайті Ради за адресою: parafiivska-sr.gov.ua

16.14. Виконавчий апарат Ради забезпечує отримання кожним депутатом Ради проєктів рішень та інших матеріалів, необхідних для розгляду питань порядку денного сесії Ради, не пізніше як за 3 дні до проведення постійної комісії та сесії, а у виняткових випадках — у день проведення постійної комісії або сесії ( на паперових носіях).

16.15. За згодою депутата Ради та за наявності технічної можливості документи направляються йому електронною поштою.

 

Стаття 17. Формування порядку денного сесії Ради

 

17.1. Пропозиції до проєкту порядку денного сесії Ради вносяться селищним головою, депутатами, постійними комісіями та загальними зборами громадян.

17.2. На чергову сесію вносяться питання, подані не пізніше ніж за 15 днів до сесії. Питання, подані пізніше цього терміну, вносяться на наступну сесію, крім виняткових випадків, передбачених п.17.14 цієї статті. Пропозиції до порядку денного,  внесені після прийняття селищним головою розпорядження про скликання сесії, або під час чергової сесії, можуть бути включені до порядку денного лише за рішенням Ради.

17.3. У випадку виникнення надзвичайних ситуацій та інших невідкладних випадків, передбачених законом, проєкти рішень Ради оприлюднюються негайно після їх підготовки.

17.4 Проєкти рішень селищної ради, розроблені відповідними розпорядниками, оприлюднюються ними не пізніш як за 10 робочих днів до дати їх розгляду на черговій сесії Ради з метою прийняття.

17.5. Проєкти рішень Ради, які підлягають обговоренню, оприлюднюються на офіційному вебсайті Ради за адресою parafiivska-sr.gov.ua.

17.6. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до проєкту порядку денного сесії Ради або до затвердженого порядку денного сесії Ради, подається відповідно до Інструкції з діловодства Ради та чинного законодавства у формі проєкту рішення із супровідним листом, пояснювальною запискою та листом-погодженням.

17.7. Проєкт рішення селищної ради з поданими до нього матеріалами перед внесенням його на розгляд узгоджується особами, які готували проєкт рішення,  керівником служби діловодства, керівником підрозділу (спеціалістом) з питань запобігання та виявлення корупції, голова постійної комісії за напрямком діяльності.

Проєкти рішень, які передбачають фінансування або стосуються бюджетних питань, погоджуються з начальником фінансово органу ради або головою постійної комісії селищної  ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, житлово-комунального господарства та комунальної власності.

17.8 Пропозиції, що вносяться до порядку денного сесії, попередньо розглядаються на засіданнях профільних постійних комісій з прийняттям відповідних рішень. Остаточно порядок денний сесії затверджується селищною радою на пленарному засіданні більшістю голосів депутатів, присутніх на сесії.

17.9  Профільними комісіями є комісії, до повноважень яких Положенням про постійні комісії Парафіївської селищної ради віднесено підготовку та розгляд питань у межах компетенції Ради.

Профільні комісії, в яких підлягають розгляду пропозиції до порядку денного, визначаються селищним головою або Радою на пленарному засіданні відповідно до Положення про постійні комісії Ради.

 17.10.   У випадках, передбачених законодавством, до проєкту порядку денного сесії Ради включаються також звіти посадових осіб органів, які рада відповідно утворює, обирає, призначає чи затверджує, а також звіти виконавчого комітету Ради, керівників управлінь, відділів та інших структурних підрозділів селищної ради про виконання програм соціально-економічного та культурного розвитку, селищного бюджету, рішень Ради із зазначених питань, а також інших посадових та службових осіб, зобов’язаних звітувати перед Радою відповідно до законодавства України.

         17.11. Розділ «Різне» включається до порядку денного кожного пленарного засідання незалежно від кількості питань, внесених на розгляд Ради.

         17.12.  На засіданнях постійних комісій та пленарних засіданнях Ради з питань порядку денного сесії доповідають розробники проєктів рішень Ради, зокрема:

         17.12.1.проєктів, розроблених виконавчим комітетом Ради — заступники селищного голови з питань діяльності виконавчих органів, керівники структурних підрозділів селищної ради, а у виняткових випадках — уповноважені ними особи;

         17.12.2.проєктів, розроблених фракціями — керівники фракцій або уповноважені фракціями особи;

         17.12.3.проєктів, розроблених постійними або тимчасовими комісіями — голова комісії або уповноважена комісією особа.

         17.13.   У разі відсутності зазначених осіб на засіданні постійної комісії, комісія має право не розглядати питання, які пропонуються розробниками для внесення до порядку денного сесії Ради.

         17.14.  У виняткових випадках, після видання розпорядження селищного голови про скликання сесії, додатковому включенню до порядку денного підлягають питання:

—      про затвердження або внесення змін до селищного бюджету;

—      кадрові питання;

—      питання, що потребують негайного розгляду.

         Зазначені питання можуть бути внесені на розгляд ради на вимогу однієї з постійних комісій, депутатських фракцій (груп), селищного голови.

 

Стаття 18. Затвердження порядку денного сесії Ради

 

         18.1. Проєкт порядку денного сесії Ради обговорюється і затверджується в цілому більшістю голосів депутатів Ради, присутніх на засіданні.

         18.2. Якщо за підсумками голосування питання до порядку денного сесії Ради не включено, воно вважається відхиленим.

         18.3. Рада може прийняти більшістю голосів депутатів від загального складу Ради мотивоване рішення про відкладення розгляду питання із затвердженого порядку денного сесії Ради на наступну сесію Ради. Таке рішення може прийматися не більше двох разів щодо одного і того ж питання порядку денного.

         18.4. Питання щодо притягнення особи до дисциплінарної відповідальності, а також дострокового припинення повноважень посадової особи Ради, які не набрали необхідної кількості голосів «за», не можуть вноситись на повторний розгляд Ради.

 

Стаття 19. Особливості підготовки Програми  економічного і соціального розвитку та селищного бюджету

19.1. Програма соціального і економічного розвитку Парафіївської територіальної громади та селищний бюджет попередньо розглядаються на засіданнях виконавчого комітету та постійної комісії селищної ради.

19.2. Сесія по прийняттю селищного бюджету скликається не пізніше,  ніж у двотижневий термін після офіційного опублікування Закону України про Державний бюджет України.

19.3 За дорученням селищного голови проєкт селищного бюджету та проєкт Програми економічного і соціального розвитку  направляється для ознайомлення депутатам та для попереднього розгляду, підготовки висновків і пропозицій по них у постійних комісіях.

19.4 Постійні комісії одразу після розгляду оформляють свої пропозиції та зауваження до цього проєкту і передають їх в установленому порядку для узагальнення.

 

Стаття 20. Порядок підготовки та розгляду регуляторних актів

 

 20.1. З метою координації діяльності у здійсненні державної регуляторної політики, селищна рада покладає ці повноваження на постійну комісію ради з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій, житлово-комунального господарства та комунальної власності (далі – відповідальна постійна комісія).

         Підготовка і прийняття регуляторних актів селищної  ради здійснюється відповідно до Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

 20.2. Розробник (виконавець) регуляторного акта готує аналіз регуляторного впливу відповідно до Методики підготовки аналізу регуляторного впливу, затвердженої Кабінетом Міністрів України.

 20.3. Проєкт регуляторного акта разом із відповідним аналізом регуляторного впливу оприлюднюється у спосіб, передбачений статтею 13 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», не пізніше п’яти робочих днів з дня оприлюднення повідомлення про оприлюднення цього проєкту регуляторного акта.

20.4 Кожен проєкт регуляторного акта, що внесений на розгляд до селищної  ради подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання висновків про відповідність проєкту регуляторного  акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

20.5.Відповідальна постійна комісія забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу  внесеного  проєкту регуляторного  акта,  який  разом  з  цим  проєктом  та підписаним аналізом  регуляторного  впливу подається до Державної служби з питань регуляторної політики для підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку пропозицій  щодо  удосконалення  проєкту  відповідно  до принципів державної  регуляторної політики (далі – пропозиції уповноваженого органу).

 20.6. Розробник (виконавець) проєкту регуляторного акта враховує або мотивовано відхиляє зауваження і пропозиції фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань, одержані у встановлені ним строки, відповідно до Закону.

 20.5. Стосовно кожного регуляторного акта послідовно здійснюються базове, повторне та періодичне відстеження його результативності. До прийняття регуляторного акта уповноваженою особою здійснюється базове відстеження. Звіт про відстеження результативності цього регуляторного акта оприлюднюється у десятиденний строк з дня підписання цього звіту.

 20.6. У випадках, визначених Законом, аналіз регуляторного впливу не готується. Відповідальна постійна комісія Ради забезпечує підготовку експертного висновку щодо регуляторного впливу, що здійснюється відповідно до вимог Закону.

20.7. Голова відповідальної  постійної комісії Ради, доповідає на пленарному засіданні Ради, при представленні проєкту регуляторного акта, висновки щодо його відповідності вимогам Закону, підготовлені на підставі аналізу регуляторного впливу та експертного висновку.

 

Глава 2. ПРОВЕДЕННЯ ПЛЕНАРНОГО ЗАСІДАННЯ РАДИ

 

   Стаття 21. Відкриття та ведення пленарного засідання

 

         21.1. Пленарне засідання селищної  ради відкриває і веде селищний голова , у разі його відсутності –  секретар  Ради  або особа, визначена законодавством України. Засідання Ради може проводитися, якщо на ньому присутні більше половини депутатів Ради від загального складу Ради.

        21.2. Сесія селищної ради ведеться українською мовою.

 

Стаття 22. Реєстрація депутатів Ради на пленарному засіданні Ради

 

22.1. Перед початком пленарного засідання ради працівниками виконавчого апарату проводиться поіменна реєстрація депутатів на підставі друкованого реєстру або журналу реєстрації. Реєстр або журнал передається головуючому на пленарному засіданні, який оголошує кількість зареєстрованих депутатів.

22.2. Якщо за даними реєстрації відкриття пленарного засідання Ради неможливе у зв’язку з відсутністю необхідної кількості депутатів Ради, головуючий на пленарному засіданні Ради може оголосити перерву на термін, погоджений з керівниками фракцій та груп, або встановлює інший день проведення пленарного засідання Ради з обов’язковим дотриманням вимог цього Регламенту щодо підготовки пленарного засідання Ради.

22.3. У випадках, коли депутат прибуває на пленарне засідання із запізненням чи залишає пленарне засідання до його завершення, головуючий повідомляє про це раду. Даний факт відображається в стенограмі та враховується лічильною комісією  під час підрахунку голосів. 

        

Стаття 23. Повноваження головуючого на пленарному засіданні Ради

23.1 Головуючий на пленарному засіданні селищної ради забезпечує виконання положень цього Регламенту стосовно порядку проведення сесій.

23.2 Головуючий на пленарному засіданні селищної ради:

-      керує засіданням селищної ради, слідкує за дотриманням правоможності сесії і прийнятого депутатами порядку її роботи;

-      надає слово доповідачам, співдоповідачам та виступаючим на сесії в послідовності надходження їх записок .

-      за згодою сесії надає слово для виступів в дебатах з обговорюваного селищною радою питання особам, запрошеним на сесію;

-      має право в необхідних випадках за згодою депутатів продовжити час для виступу;

-     оголошує письмові запити, особисті заяви та довідки депутатів, надає депутатам слово для усних  запитів, запитань та довідок, а також зауважень щодо ведення сесії;

-   проводить голосування депутатів з питань, які потребують прийняття рішень селищної ради, оголошує його результати;

-   на початку відкритого голосування оголошує кількість пропозицій, які пропонуються на голосування, уточнює їх формулювання, нагадує, якою більшістю голосів може бути прийняте рішення;

-  дає доручення виконавчому апарату, постійним комісіям щодо  забезпечення    роботи сесії селищної ради;

-   здійснює інші повноваження в межах цього Регламенту.

 

Стаття 24. Лічильна комісія

 

24.1. Лічильна комісія обирається для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів, а також відкритого поіменного голосування, на кожному пленарному засіданні.

24.2. Лічильна комісія для організації проведення таємного голосування за допомогою бюлетенів обирається Радою з числа депутатів Ради на підставі пропорційного представництва від різних партій шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.

         24.3 Лічильна комісія  для підрахунку голосів при прийнятті рішень обирається відкритим голосуванням. Пропозиції щодо включення депутатів до складу лічильної групи вносяться керівниками депутатських фракцій та груп на сесії ради. Ці пропозиції озвучує селищний голова  та ставить їх на голосування.

         Якщо перед голосуванням депутат, запропонований до складу лічильної групи, зняв свою кандидатуру, відповідна депутатська фракція та група може внести іншу кандидатуру, або ж лічильна група може працювати у зменшеному складі.

24.3. У випадку проведення таємного голосування лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника голови і секретаря. Засідання Лічильної комісії проводяться виключно гласно і відкрито.

24.4. До складу Лічильної комісії не може входити депутат Ради, щодо якого:

24.4.1.поставлено на голосування питання про недовіру;

24.4.2.поставлено питання щодо дострокового припинення повноважень;

24.4.3. вирішується питання про обрання на посаду (звільнення з посади) в органі місцевого самоврядування або комунальному підприємстві, установі, організації;

24.4.4. вирішується питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності;

24.4.5. депутати Ради, кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування.

 

Стаття 24-1. Секретаріат пленарного засідання

 

24-1.1. За пропозицією головуючого або депутатів Ради на кожному пленарному засіданні Ради більшістю голосів депутатів Ради від зареєстрованих на пленарному засіданні, персонально або за списком, відкритим голосуванням з числа депутатів ради (окрім селищного голови та його заступника) обирається секретар пленарного засідання у кількості, як правило, одного депутата.

24-1.2.  Секретар пленарного засідання Ради надає допомогу головуючому у проведенні сесії, забезпечує передачу документів головуючому, який оголошує на пленарному засіданні Ради звернення депутатів Ради, подані у письмові формі.     

 

Стаття 25. Порядок розгляду питань порядку денного сесії

 

25.1  Головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про розгляд кожного питання порядку денного сесії Ради. Головуючий повідомляє про назву, кількість варіантів редакцій рішення, яке підлягає розгляду, та про порядок розгляду питання.

25.2. Головуючий на пленарному засіданні за рішенням Ради може об’єднати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного. Рішення про об’єднання обговорення приймається у порядку, визначеному для розгляду процедурних питань.

 

Стаття 26. Порядок надання слова

 

26.1. Доповіді, співдоповіді виголошуються з трибуни. Виступи під час обговорення питань, заяви, запити, як правило, виголошуються з трибуни.

26.2. Виступ промовця не переривається, крім випадків порушення доповідачем (виступаючим) приписів чинного законодавства України, Регламенту, правил етики та дисципліни.

26.3. Якщо головуючий на пленарному засіданні ради не представив промовця під час надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі виступу від депутатської групи та фракції — зазначає і її назву.

26.5. Запис на виступ з будь-якого питання порядку денного пленарного засідання Ради в межах часу, передбаченого  Регламентом, здійснюється під час розгляду відповідного питання порядку денного за особистою письмовою заявою депутата Ради на виступ після оголошення головуючим на пленарному засіданні про перехід до розгляду цього питання.

26.6. Письмова заява про надання слова для виступу в дебатах направляється селищному голові безпосередньо на сесії після затвердження порядку денного із зазначенням питання, з якого депутат бажає взяти слово. Заява може також завчасно направлятися селищному голові або секретарю Ради до відкриття сесії.

26.7 Заяви про надання слова нумеруються виконавчим апаратом ради.  Обов’язок обліку бажаючих взяти слово покладається на головуючого або на виконавчий апарат ради.

Головуючий має право також надати слово депутату за його усним зверненням.

26.8. За усним зверненням депутата Ради, перед тим, як головуючий на пленарному засіданні оголосить про припинення обговорення питання, депутату може бути надане слово з місця для висловлення позиції:

26.8.1.        з мотивів голосування;

26.8.2.        для оголошення процедурного питання;

26.8.3.        для репліки;

26.8.4.        для застережень.

26.9. Виступ депутата у такому випадку не може перевищувати 1 (однієї) хвилини.

 

Стаття 27. Визначення часу для виступів на сесії Ради

 

27.1. Час для доповідей на сесії встановлюється в межах до 40  хвилин, для співдоповідей - до 20 хв., виступаючим в дебатах вперше -  до 7 хвилин, для повторного виступу по одному питанню в дебатах, виступах при обговоренні проектів рішень, кандидатур, порядку ведення засідання, з мотивів голосування, для заяв, внесення запитів, питань, пропозицій, повідомлень і довідок – до 3 хвилин.

27.2. Кожна з депутатських фракцій та груп, сформована відповідно до Регламенту, має гарантоване право задати запитання доповідачу (співдоповідачу), а також на виступ одного свого представника з питання чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. Для виступу надається до 5 хвилин.

27.3. Кожен бажаючий має право поставити доповідачу або співдоповідачу запитання по суті доповіді. Запитання ставляться письмово або усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на пленарному засіданні ради оголошує письмові запитання та надає слово для запитань депутатам Ради (в порядку надходження) від різних зареєстрованих депутатських фракцій та груп. Депутат ради, який поставив запитання, може уточнити та доповнити його, а також оголосити, чи задоволений він відповіддю. Виступаючим у обговоренні запитання не ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на пленарному засіданні ради.

27.4. Для відповіді на запитання надається до 10 хвилин.

27.5. Для повторних виступів у обговоренні, а також для виступів щодо постатейного голосування окремих положень проєктів рішень, для заяв, внесення запитів депутатам надається час тривалістю до 3 хвилин.

27.6. Для виступів в розділі «Різне» порядку денного надається до 3 хвилин.

27.7. Для заключного слова по темі доповіді надається до 5 хвилин. Якщо доповідь здійснювалась кількома особами, заключне слово промовляє лише один з доповідачів, а час для проголошення заключного слова не подовжується.

27.8. Якщо виступ промовця повторює те, що вже виголошували інші промовці під час обговорення даного питання, і головуючий на пленарному засіданні вважає, що Рада отримала з цього питання достатньо інформації, він може звернутися до промовця з проханням скоротити або закінчити виступ.

 

Стаття 28. Право на виступ

 

28.1. Ніхто з присутніх на пленарному засіданні Ради не може виступати без дозволу головуючого.

28.2. Головуючий на пленарному засіданні Ради надає слово виступаючим з дотриманням черговості, встановленої для промовців на підставі їх заяв про надання слова, та із забезпеченням виступів представників від різних депутатських груп та фракцій, якщо інше не встановлено цим Регламентом. Головуючий на пленарному засіданні Ради, за погодженням з Радою, може визначити іншу черговість виступаючих.

28.3. Депутат Ради у будь-який момент може відмовитися від свого запису на виступ. У разі відсутності депутата Ради в момент надання йому слова вважається, що він відмовився від слова.

28.4 Депутат може виступити на пленарному засіданні Ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися на голосування, не більше двох разів.

28.5 Селищний голова та секретар Ради мають першочергове право на виступ. Кількість їх виступів з одного і того питання не обмежуються.

28.6. Запрошеним на сесію особам за рішенням Ради, яке приймається більшістю голосів  депутатів присутніх  на засіданні, може бути надане право виступити на пленарному засіданні Ради.

28.7 Виступаючий не повинен вживати грубих і некоректних висловів, закликати до незаконних і насильницьких дій. В разі порушення цього правила головуючий має попередити виступаючого, а при повторному порушенні вправі позбавити його слова. Для повторного виступу в такому разі слово даному депутату по цьому ж питанню не надається.

Якщо виступаючий взяв слово без дозволу головуючого, він може бути його позбавлений.

Якщо виступаючий відхилився від обговорюваної теми, головуючий може закликати його дотримуватись обговорюваного питання.

Якщо виступаючий продовжує висловлюватись не по обговорюваному питанню або перевищив відведений регламент, то після одного попередження він може бути позбавлений слова.

 

Стаття 29. Порядок розгляду та обговорення питання

 

29.1. За пропозицією головуючого визначається загальний час обговорення питання. Визначення часу на обговорення належить до категорії процедурних питань.

29.2. Розгляд та обговорення питання на пленарному засіданні Ради, як правило, включають:

29.2.1.доповідь, запитання доповідачу і відповіді на них;

29.2.2.співдоповіді (за необхідності), запитання співдоповідачам і відповіді на них;

29.2.3.виступи депутатів ради з оголошенням та обґрунтуванням окремої думки, якщо вона є додатком до висновків чи пропозицій комісій, з приводу яких виступали доповідач і співдоповідачі, за умови, що окрема думка не була поширена серед депутатів Ради разом з висновком відповідної комісії;

29.2.4.внесення, обговорення і прийняття рішення щодо відкладених питань та питань про неприйнятність рішень, якщо такі є;

29.2.5.виступи по одному представнику від постійних комісій або тимчасових контрольних комісій, якщо висновки цих комісій щодо обговорюваного питання чи пропозиції не були поширені серед депутатів ради згідно з поданням комісії;

29.2.6.виступи представників від кожної зареєстрованої депутатської фракції і групи;

29.2.7.виступи депутатів Ради;

29.2.8.оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про припинення обговорення та повідомлення про тих, що виступили і записалися на виступ;

29.2.9.внесення депутатами Ради пропозицій, які не були виголошені в ході обговорення (крім тих, що вносяться у спеціально встановленому порядку);

29.2.10.заключне слово співдоповідачів і доповідача;

29.2.11.      уточнення і оголошення головуючим на пленарному засіданні ради пропозицій, які надійшли щодо обговорюваного питання і будуть ставитися на голосування;

29.2.12.виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи;

29.2.13.виступи з мотивів голосування по одному депутату від кожної зареєстрованої депутатської фракції чи групи, якщо вони мають протилежну точку зору щодо виголошеної на засіданні Ради думки депутатської фракції чи групи;

29.2.14.виступи депутатів ради з мотивів голосування.

29.3. Окрема думка депутата Ради щодо висновків та рекомендацій постійної комісії Ради, до складу якої він входить, викладена письмово, доводиться до відома Ради на пленарному засіданні ради спільно з висновками та рекомендаціями постійної комісії Ради, яких вона стосується.

 

Стаття 30. Закінчення обговорення питання

 

30.1. Тексти виступів депутатів Ради, які записалися для виступу, але не мали змоги виголосити їх у зв’язку з припиненням обговорення, на прохання депутатів повинні бути включені до протоколу засідання.

30.2. Якщо список бажаючих виступити вичерпано або якщо ніхто не подав заяву про надання слова, а також у разі закінчення визначеного для обговорення часу, головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує про припинення обговорення.

30.3.Обговорення питання, яке розглядається, припиняється за рішенням селищної ради ( більшістю голосів депутатів присутніх на сесії) . При вирішенні питання про припинення обговорення головуючий інформує про кількість депутатів, що записалися на виступ, а також тих, що виступили, виявляє, хто з депутатів наполягає на виступі і за згодою ради надає їм слово.

Пропозиція про припинення обговорення ставиться на голосування.

 

ГЛАВА 3. ПОРЯДОК ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ

 

Стаття 31. Рішення ради з процедурних питань

 

      31.1 Процедурними вважаються питання, що стосуються визначення порядку розгляду питань на пленарному засіданні ради.

      31.2 Порядок денний, часовий регламент, утворення лічильної групи та інші

процедурні питання щодо порядку роботи сесії затверджуються більшістю голосів депутатів, присутніх на пленарному засіданні ради.  

      31.3 Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про це без обговорення приймається Радою більшістю голосів депутатів Ради від загального складу Ради.

 

Стаття 32.  Черговість голосування альтернативних проєктів рішень, пропозицій та поправок

 

32.1.У першу чергу на голосування ставиться проєкт рішення, пропозиції і поправки, які надійшли від депутата, постійної комісії та інших осіб, які готували проєкти цих документів. У разі надходження інших (альтернативних) проєктів рішень, пропозицій і поправок, вони ставляться на голосування у порядку їх надходження.

32.2.Відхилені Радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову.

 

Стаття 33. Вимоги до процедури голосування

 

33.1.Перед кожним голосуванням головуючий на пленарному засіданні формулює зміст питання, що буде ставитися на голосування, і, якщо немає заперечень, відразу ставить його на голосування.

33.2.У разі, коли щодо проєкту рішення або щодо питання, яке виноситься на розгляд Ради, проводилася експертиза, громадські слухання, консультації тощо після проголошення змісту питання, головуючий оголошує текст висновку експертизи, слухань, обговорень тощо, і тільки потім проголошує проєкт рішення та ставить питання на голосування.

33.3.Голосування здійснюється депутатами Ради особисто в залі засідань Ради або у відведеному для таємного голосування місці.

33.4.Депутат ради, селищний голова бере участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень відповідною радою за умови самостійного публічного оголошення про це під час засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

33.5.При голосуванні щодо прийняття, внесення змін та або скасування актів нормативного характеру депутати Ради не зобов’язані утримуватись від голосування навіть за умови наявності потенційного конфлікту інтересів з питань, які може спричинити у майбутньому нормативно-правовий акт, що виноситься на голосування.

33.6.Після оголошення головуючим на пленарному засіданні Ради про початок голосування ніхто не може його переривати. З початку голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається.

33.7.Після закінчення голосування головуючий на пленарному засіданні Ради оголошує його повні результати і прийняте рішення.

33.8.У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без обговорення.

 

Стаття 34. Загальні вимоги до рішення Ради

 

34.1.Рішення Ради з будь-якого питання приймається на її пленарному засіданні після обговорення. Прийняття рішення без обговорення питання на пленарному засіданні Ради допускається лише у випадках, передбачених Регламентом, або якщо депутати Ради не заперечують на пленарному засіданні Ради проти прийняття рішення без обговорення.

34.2. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та цим Регламентом. При встановленні результатів голосування до загального складу Ради включається  селищний  голова, якщо він бере участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос.

Рішення ради щодо безоплатної передачі земельної ділянки комунальної власності у приватну власність (крім земельних ділянок, що перебувають у користуванні громадян, та випадків передачі земельної ділянки власнику розташованого на ній жилого будинку, іншої будівлі, споруди) приймається не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу ради.

Голосування по проєкту рішення проводиться в цілому за все рішення, або по пунктах та розділах, а потім в цілому.

34.3.Пропозиція або проєкт рішення, які не отримали необхідної кількості голосів на підтримку, вважаються відхиленими, що фіксується у протоколі пленарного засідання Ради .

34.4  У необхідних випадках з метою доопрацювання проєктів рішень з врахуванням пропозицій та зауважень, які надійшли, більшістю голосів присутніх на сесії депутатів може обиратися редакційна комісія, до складу якої, крім депутатів, в разі необхідності, включаються спеціалісти виконавчого апарату ради та відповідні спеціалісти.

Зауваження та доповнення депутатів щодо вироблення остаточного тексту проєктів рішень з питань, які розглядаються на сесії, подаються в письмовій формі.

34.5  Проєкт  рішення на сесії може не оголошуватись, якщо цей проєкт був розданий депутатам і вони мали змогу з ним ознайомитись.

34.6 Рішення ради приймається:

- відкритим (з процедурних питань) голосуванням;

- відкритим поіменним голосуванням;

- таємним голосуванням.

При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його «за» пропозицію, «проти» неї, чи «утримується» при голосуванні.

34.7 Для усунення суперечностей при прийнятті рішень з деяких питань на вимогу голови фракції не частіше одного разу на протязі пленарного засідання може надаватися перерва до 15 хвилин для проведення консультацій як всередині фракцій, так і між фракціями селищної ради.

34.8 Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктом 1 ст.50, пунктом 3 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

34.9.При надходженні пропозицій, доповнень і зауважень до проєкту рішення селищної  ради, їх розгляд проводиться після прийняття селищною радою внесеного проєкту рішення за основу. В разі, коли проєкт рішення не приймається за основу, питання, по якому був підготовлений проєкт рішення, знімається з порядку денного сесії.

34.10.При наявності двох або більше проектів рішень з одного і того ж питання вони ставляться на голосування по черзі в порядку їх внесення. Після прийняття одного з проектів рішень інші проекти рішення на голосування не ставляться.

34.11. Проєкт рішення селищної ради може бути прийнятий як рішення сесії за скороченою процедурою, без прийняття селищною радою внесеного проєкту рішення за основу у випадках, коли до проєкту рішення не поступило пропозицій, доповнень і зауважень.

34.12 Якщо проєкт рішення ради прийнято за основу, ставляться на голосування поправки і пропозиції до нього.

Головуючий на сесії інформує депутатів про кількість пропозицій, що надійшли на голосування, уточнює їх формулювання.

34.13. У разі, коли дві або більше пропозицій стосуються одного і того ж питання, селищна рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування по пропозиціях у тому порядку, в якому їх внесено.

34.14. Перед голосуванням по кількох поправках або пропозиціях, які суперечать одна одній, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, переходить до голосування кожної поправки чи пропозиції. Якщо рада прийме першу поправку чи пропозицію, інші на голосування не ставляться.

34.15. Відкрите голосування з процедурних питань проводиться шляхом підняття посвідчення депутата або руки та може бути проведено без підрахунку голосів за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагатиме іншого.

Якщо один або декілька депутатів вимагатимуть підрахунку голосів , лічильною комісією проводиться підрахунок тих, хто голосував «за», «проти», «утримався».

У зв’язку з відсутністю технічної можливості голосування за допомогою електронної системи, відкрите поіменне голосуванням проводиться шляхом опитування депутатів ради за алфавітним списком.

Відкритому поіменному голосуванню може передувати сигнальне голосування шляхом підняття посвідчення депутата або руки. При цьому у випадку явної більшості та відсутності заперечень депутатів, після сигнального голосування проводиться поіменне опитування лише тих депутатів, хто голосував «проти» та «утримався».       

Відкрите голосування може бути проведено без підрахунку голосів за явною більшістю, якщо жоден з депутатів не вимагатиме іншого.

Якщо хоча б один з депутатів вимагатиме підрахунку голосів, проводиться підрахунок тих, хто голосував “за”, “проти”, “утримався”. При голосуванні з одного питання кожен депутат має один голос і подає його за пропозицію, проти неї, чи утримується при голосуванні.

34.16. Голосування по проєкту рішення проводиться в цілому за все рішення, або по пунктах та розділах, а потім в цілому.

34.17. Рішення ради є офіційним документом.

Протоколи, рішення селищної ради підписує селищний голова, а у разі його відсутності – секретар ради. До підписання рішень допускається їх коректорська правка виконавчим апаратом ради, яка не змінює змісту рішень.

34.18. Рішення селищної ради надсилаються відповідним підприємствам (об’єднанням), організаціям і установам, посадовим особам і оприлюднюються.

34.19. Рішення селищної ради, прийняті у межах її компетенції, є обов’язковими для виконання її органами, органами виконавчої влади, підприємствами (об’єднаннями), організаціями і установами незалежно від форм власності, розташованими або зареєстрованими на території селищної ради, посадовими особами, а також громадянами, які постійно або тимчасово проживають на території ради.

Рішення селищної ради з мотивів їх невідповідності Конституції або законам України можуть бути визнані незаконними в судовому порядку.

34.20. Результати відкритого поіменного голосування оприлюднюються на на офіційному вебсайті селищної ради в день голосування і зберігаються протягом необмеженого строку та підлягають обов’язковому наданню за запитом відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» .

 

Стаття 35. Протокол сесії

35.1 Засідання селищної ради протоколюються і стенографуються. Протокол сесії ради оформляється не пізніше одного місяця після її проведення і підписується селищним головою або секретарем.

35.2. У протоколі сесії селищної ради зазначаються такі дані:

-    найменування ради, порядковий номер сесії (в межах скликання), дата та місце проведення сесії;

-  число депутатів, обраних до селищної ради, присутніх та відсутніх депутатів;

-    порядок денний сесії, прізвище та назва політичної партії чи блоку, назва депутатської фракції чи депутатської групи доповідача та співдоповідача по кожному питанню;

-     прізвище депутатів, назви політичної партії чи блоку, назви депутатської групи чи депутатської фракції, виступаючих в дебатах (для осіб, які не є депутатами селищної ради, посади), а також депутатів, які внесли запити, тексти їх виступів).

35.3 До протоколу сесії додаються рішення, прийняті Радою, результати відкритого поіменного голосування, тексти доповідей і співдоповідей, письмові запити депутатів, тексти виступів депутатів, які записалися, але не виступили у зв’язку з припиненням дебатів, стенограма, список присутніх і відсутніх на сесії депутатів.

35.4 Оригінал протоколу сесії на протязі 10 років зберігається в загальному відділі селищної ради, а після закінчення строку здається до районного державного архіву на постійне зберігання.

35.5 Протоколи сесії є відкритими та оприлюднюються і надаються на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації».

 

Стаття 36.  Загальні положення про таємне голосування

 

36.1.Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, передбачених пунктом 1 ст. 50, пунктом 3 ст.79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні».

36.2.Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє виконавчий апарат Ради за дорученням селищного голови або іншої особи, яка скликала пленарне засідання Ради.

36.3.До бюлетеня для таємного голосування з питань про обрання на посаду секретаря селищної Ради включаються всі депутати Ради, які дали згоду балотуватися і кандидатури яких було висунуто у встановленому законами порядку. Самовідвід кандидатів приймається Радою без голосування за усною заявою депутата, зафіксованою у протоколі.

36.4.Кандидат може відкликати свою згоду балотуватися перед проведенням повторного голосування. У такому випадку його кандидатура не вноситься до  бюлетенів для повторного  таємного голосування.

36.5.Для протоколювання процедури таємного голосування та підрахунку голосів під час таємного голосування обирається Лічильна комісія. Порядок обрання Лічильної комісії визначений ст. 24 Регламенту.

36.6.Протоколи Лічильної комісії про затвердження форми бюлетеня беруться Радою до відома, про  результати таємного голосування за допомогою бюлетенів – затверджуються Радою та зберігаються разом із протоколом пленарного засідання Ради.

36.7.Таємне голосування має здійснюватися депутатом Ради особисто, без стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням депутата забороняється.

 

Стаття 37. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування

 

37.1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для таємного голосування зазначається також мета голосування — обрання, призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.

37.2.Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», «ні», «утримався» або « не підтримую жодного кандидата»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного символу (варіанту відповіді).

37.3.Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради, покладається на апарат Ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного голосування дає селищний голова або інша особа, на вимогу якої скликане пленарне засідання Ради. У випадку проведення першого засідання Ради нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом Ради за дорученням голови Лічильної комісії одразу після обрання комісії, для чого у пленарному засіданні оголошується перерва.

37.4.Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного голосування передаються представником апарату Ради голові Лічильної комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів Ради.

37.5.Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим Регламентом, у засіданні Ради оголошується перерва для виготовлення нових бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою Лічильною комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом Ради під контролем уповноваженого представника (представників) Лічильної комісії.

37.6.       Недійсними вважаються бюлетені:

37.6.1.    невстановленого зразка;

37.6.2.    в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;

37.6.3.    у яких голосуючим не зроблено жодної позначки;

37.6.4.    з яких неможливо з’ясувати волевиявлення депутата Ради;

37.6.5.   до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному засіданні.

37.7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування вважаються недійсними і проводиться переголосування.

 

Стаття 38. Процедура таємного голосування

 

38.1.Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються Лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів Ради. Лічильна комісія перед початком голосування перевіряє наявність кабін для таємного голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі необхідні умови для додержання таємності голосування.

38.2.Бюлетені видаються безпосередньо біля кабін для таємного голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного голосування.

38.3.Кожному депутату Ради після пред’явлення ним посвідчення та проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для таємного голосування Лічильна комісія видає один бюлетень для таємного голосування.

38.4.Голосування проводиться у кабіні для таємного голосування і здійснюється проставленням у бюлетені позначки  “плюс” (+) або інше напроти прізвища кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти відповіді «так», «ні» або «утримався» — якщо питання передбачає кілька варіантів відповіді).

При обранні секретаря селищної ради, заступника селищного голови у кабіні або кімнаті для таємного голосування депутат робить у квадраті проти прізвища кандидата, за якого він голосує, позначку “плюс” (+) або інше. У разі, коли депутат не підтримує жодного кандидата, він робить відповідну позначку у квадраті напроти слів: “Не підтримую жодного кандидата”.

Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, яка повинна знаходитися біля кабіни для таємного голосування.

38.5. Депутат користується правом одного голосу.

38.6.  Депутат, який присутній на сесії, але не бажає одержувати бюлетень, або, одержавши бюлетень, не опускає його у виборчу скриньку, вважається таким, що утримався.

 

Стаття 39. Повторне таємне голосування

 

39.1.У разі, коли бюлетені для таємного голосування одержали менше половини або половина депутатів ради від загального складу Ради, голосування визнається таким, що не відбулося, та призначається повторне голосування.

39.2.Якщо до бюлетеня внесено декілька кандидатур, а необхідно обрати, призначити чи затвердити лише одну особу і жоден кандидат не одержить при першому голосуванні необхідної більшості, проводиться повторне голосування щодо двох кандидатур, які одержали найбільшу кількість голосів при першому голосуванні.

39.3.Якщо внаслідок вибуття кандидатів з балотування залишається один кандидат, повторне голосування проводиться щодо нього.

 

Стаття 40. Таємне голосування списком кандидатур

 

40.1.Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом. У разі обрання, призначення або затвердження колегіального органу списком до бюлетеня для таємного голосування може включатися більше кандидатур, ніж потрібно для обрання, призначення чи затвердження.

40.2.Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному або в іншому, визначеному Радою, порядку.

40.3.Підрахунок голосів здійснюється щодо кожної кандидатури окремо. Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів Ради, при дотриманні умов Регламенту.

40.4.Якщо внаслідок голосування за списком орган не обрано, не призначено чи не затверджено необхідної кількості осіб, проводиться окреме голосування з дообрання членів органу з новим висуненням кандидатів.

40.5.Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів і після їх обрання, призначення чи затвердження буде перевищено необхідний кількісний склад органу, щодо цих кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть заяву про самовідвід.

 

Стаття 41. Підведення підсумків таємного голосування

 

41.1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється Лічильною комісією відкрито.

41.2. Результати таємного голосування Лічильна комісія заносить до протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів Лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному засіданні Ради.

41.3. Про результати таємного голосування голова Лічильної комісії або визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні Ради, відповідає на запитання депутатів Ради.

41.3.По доповіді лічильної комісії селищна рада відкритим голосуванням більшістю голосів від кількості присутніх депутатів на сесії, приймає рішення про затвердження результатів таємного голосування.

 

Стаття 42. Наслідки порушення порядку таємного голосування

 

42.1. У разі виявлення Лічильною комісією порушення порядку голосування, результати голосування оголошуються Лічильною комісією недійсними.

42.2. Про порушення Лічильна комісія доповідає Раді. Якщо при визначенні результатів голосування порушено порядок визначення результатів голосування, за процедурним рішенням Ради проводиться повторне голосування.

 

ГЛАВА 4. НАБРАННЯ ЧИННОСТІ РІШЕННЯМИ РАДИ. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ, СКАСУВАННЯ РІШЕНЬ РАДИ

 

Стаття 43. Набрання чинності рішеннями Ради

 

 43.1  Рішення Ради нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший строк введення цих актів у дію.

43.2. Рішення нормативно-правового характеру та регуляторні акти селищної ради набирають чинності з дня їх офіційного оприлюднення, у порядку затвердженому селищною радою.

43.3. Рішення Ради з бюджетних питань оприлюднюються шляхом розміщення у районній газеті « Трудова слава» та на офіційному вебсайті Ради за адресою parafiivska-sr.gov.ua. 

 43.4. За рішенням Ради з метою економії бюджетних коштів у газеті «Трудова слава» може бути оприлюднений лише текст самого рішення  (без додатків). У такому випадку у випуску газети, у якому оприлюднений текст рішення, після публікації розміщується інформація про спосіб оприлюднення додатків до рішення. Рішення вважається таким, що набуло чинності з моменту виходу у світ випуску газети, у якому розміщений текст рішення (у тому числі без додатків), якщо більш пізній строк набрання чинності не визначений у самому рішенні.

 

Стаття 44. Внесення змін до рішень Ради

 

44.1. За мотивованим поданням селищного голови, його заступника, секретаря ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проєкту рішення, Рада може внести зміни (доповнення) до раніше прийнятого чинного рішення Ради.

44.2. Рада може змінити та/або доповнити свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 44.3 ст. 44 Регламенту.

44.3. Рада не може вносити зміни та/або доповнення до своїх рішень ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення. Таким чином, за загальним правилом рішення Ради ненормативного характеру не можуть бути змінені та/або доповнені Радою після їх виконання.

44.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність внесення змін, доповнень до раніше прийнятих Радою рішень.

44.5. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, до якого вносяться відповідні-зміни та/або доповнення.

44.6. Рішення про внесення змін та/або доповнень до раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, щодо якого вносяться зміни та/або доповнення.

 

Стаття 45. Скасування рішень Ради

 

45.1. За мотивованим поданням селищного голови, його заступника, секретаря ради, постійної комісії, інших суб’єктів, що відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» є ініціаторами і розробниками проєкту рішення, Рада може скасувати раніше прийняте рішення.

45.2. Рада може скасовувати свої раніше прийняті рішення з будь-яких питань, що належать до її компетенції, крім випадків, передбачених п. 45.3 ст. 45 Регламенту.

45.3. Рада не може скасовувати свої рішення ненормативного характеру, якщо відповідно до приписів цих рішень виникли правовідносини, пов’язані з реалізацією певних суб’єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, і суб’єкти цих правовідносин заперечують проти їх зміни чи припинення.

45.4. Профільна постійна комісія Ради попередньо розглядає доцільність скасування раніше прийнятих Радою рішень.

45.5. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради приймається у порядку, передбаченому для рішення, яке скасовується.

45.6. Рішення про скасування раніше прийнятого рішення Ради набуває чинності у порядку, передбаченому для рішення, що скасовується.

 

ГЛАВА 5. ПИТАННЯ ДИСЦИПЛІНИ ТА ЕТИКИ

 

Стаття 46. Дисципліна та етика на сесіях селищної Ради

 

46.1. На пленарному засіданні Ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні Ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі нереагування на попередження головуючого — позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні Ради.

46.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні Ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до стенограми пленарного засідання Ради.

46.3. Під час пленарного засідання Ради депутати Ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

46.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання Ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

46.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях Ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, мусять утримуватися від публічних проявів свого ставлення до того, що відбувається, і не порушувати порядок.

 

РОЗДІЛ 3. ПОСАДОВІ ОСОБИ ТА ОРГАНИ РАДИ

 

Глава 1. СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА, СЕКРЕТАР РАДИ, ЗАСТУПНИКИ СЕЛИЩНОГО ГОЛОВИ

 

Стаття 47. Правові засади статусу і діяльності селищного голови, секретаря ради, заступників селищного голови

47.1. Повноваження селищного голови, секретаря ради,  заступників селищного голови визначаються Конституцією України, законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», «Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими законодавчими актами та цим Регламентом.

47.2. Селищний голова, секретар ради, заступники селищного голови працюють у Раді на постійній основі, не можуть мати іншого представницького мандату, суміщати свою службову діяльність з іншою роботою (виконувати роботу на умовах сумісництва), у тому числі на громадських засадах (крім викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту у позаробочий час), займатися підприємницькою діяльністю (безпосередньо чи через посередників або підставних осіб), одержувати від цього прибуток, входити самостійно, через представника або підставних осіб до складу правління чи інших виконавчих органів підприємств, кредитно-фінансових установ, господарських товариств тощо, організацій, спілок, об’єднань, кооперативів, що здійснюють підприємницьку діяльність.

 

Стаття 48. Селищний голова

 

48.1. Селищний голова є головною посадовою особою Парафіївської територіальної громади.

48.2. Селищний голова обирається територіальною громадою на основі загального, рівного, прямого виборчого права шляхом таємного голосування в порядку, визначеному законом, і здійснює свої повноваження на постійній основі.

48.3. Строк повноважень селищного голови, обраного на чергових місцевих виборах, визначається Конституцією України. 

48.4. Селищний голова очолює виконавчий комітет Ради, головує на його засіданнях.

48.5. Селищний голова не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою службову діяльність з іншою посадою, втому числі на громадських засадах, займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із спорту) або підприємницькою діяльністю.

48.6. На селищного голову поширюються повноваження та гарантії депутатів рад, передбачені законом про статус депутатів рад, якщо інше не встановлено законом.

48.7. Повноваження селищного голови можуть бути тимчасово покладені на керівника відповідної військово – цивільної адміністрації відповідно до Закону України «Про військово – цивільні адміністрації».

48.8. Повноваження новообраного селищного голови починаються з моменту складення ним присяги відповідно до Закону України "Про службу в органах місцевого самоврядування" на пленарному засіданні селищної ради, на якому відповідною територіальною виборчою комісією були оголошені рішення щодо його обрання та реєстрації. 

48.9. Повноваження селищного голови закінчуються в день відкриття першої сесії селищної ради, обраної на наступних чергових місцевих виборах, або, якщо Рада не обрана, з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних місцевих виборах , крім випадків дострокового припинення його повноважень відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування».

48.10. У разі звільнення з посади селищного голови у зв’язку з достроковим припиненням його повноважень або смерті, а також у разі неможливості здійснення ним своїх повноважень повноваження селищного голови здійснює секретар Ради.

48.11. Секретар Ради тимчасово здійснює зазначені повноваження з моменту дострокового припинення повноважень селищного голови і до моменту початку повноважень селищного голови, обраного на позачергових виборах відповідно до закону, або до дня відкриття першої сесії Ради, обраної на чергових місцевих виборах.

48.12. Повноваження селищного голови можуть бути припинені достроково у випадках, передачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», що має наслідком звільнення його з посади.

48.13. Не пізніше як на п’ятнадцятий день після звільнення з посади або смерті селищного голови особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює його повноваження, звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови. Таке клопотання розглядається Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень відповідного селищного голови.     

 

Стаття 49. Повноваження селищного голови

 

49.1. Селищний голова відповідно до своїх повноважень:

1) забезпечує здійснення у межах наданих законом повноважень органів виконавчої влади на відповідній території, додержання Конституції та законів України, виконання актів Президента України та відповідних органів виконавчої влади;

2) організує в межах, визначених цим Законом, роботу відповідної ради та її виконавчого комітету;

3) підписує рішення ради та її виконавчого комітету;

4) вносить на розгляд ради пропозицію щодо кандидатури на посаду секретаря ради, старост;

5) вносить на розгляд ради пропозиції про кількісний і персональний склад виконавчого комітету відповідної ради;

6) вносить на розгляд ради пропозиції щодо структури виконавчих органів ради, апарату ради та її виконавчого комітету, їх штатів, встановлених відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України;

7) здійснює керівництво апаратом ради та її виконавчого комітету;

8) скликає сесії ради, вносить пропозиції та формує порядок денний сесій ради і головує на пленарних засіданнях ради;

9) забезпечує підготовку на розгляд ради проєктів програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань самоврядування, місцевого бюджету та звіту про його виконання, рішень ради з інших питань, що належать до її відання; оприлюднює затверджені радою програми, бюджет та звіти про їх виконання;

10) призначає на посади та звільняє з посад керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, крім випадків, передбачених частиною другою статті 21 Закону України "Про культуру";

11) скликає загальні збори громадян за місцем проживання;

11-1) вносить на розгляд ради пропозиції про утворення спеціалізованої установи з надання безоплатної первинної правової допомоги.

 

Стаття 50. Дострокове припинення повноважень селищного голови

 

50.1. Повноваження селищного голови вважаються достроково припиненими у разі:

50.1.1. його звернення з особистою заявою до відповідної ради про складання ним повноважень голови;

50.1.2. припинення його громадянства;

50.1.3. набрання законної сили обвинувальним вироком щодо нього;

50.1.4. набрання законної сили рішенням суду про притягнення його до відповідальності за правопорушення, пов’язане з корупцією, яким накладено стягнення у вигляді позбавлення права займати посади або займатися діяльністю, що пов’язані з виконанням функцій держава або місцевого самоврядування;

50.1.5. відкликання з посади за народною ініціативою;

50.1.6. визнання його судом недієздатним, безвісно відсутнім або оголошено таким, що помер;

50.1.7. його смерті.    

50.2. Повноваження селищного голови можуть бути також достроково припинені, якщо він порушує Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує здійснення наданих йому повноважень, а також у випадку, передбаченому Законом України «Про військово-цивільні адміністрації».

50.3. Повноваження селищного голови за наявності підстав, передбачених Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», можуть бути припинені достроково за рішенням місцевого референдуму або рішенням Ради, прийнятим шляхом таємного голосування не менш як двома третинами голосів депутатів від загального складу Ради. Порядок проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови визначається законом про місцеві референдуми.    

50.4. рішення про проведення місцевого референдуму щодо дострокового припинення повноважень селищного голови приймається Радою як за власною ініціативою, так і на вимогу не менше як однієї десятої частини громадян, що проживають на території ради і мають право голосу.

50.5. Селищний голова може бути відкликаний з посади за народною ініціативою в порядку, визначеному Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» з особливостями, передбаченими Зоконом України «Про місцеве самоврядування в Україні», не раніше як через рік з моменту набуття ним повноважень.

50.6. Рішення про внесення пропозицій щодо відкликання селищного голови за народною ініціативою приймається на зборах виборців у кількості не менше 30 осіб для відкликання селищного голови; кількість членів ініціативної групи становить у разі відкликання селищного голови не менше 10 осіб.

 50.7. На підтримку пропозиції про відкликання селищного голови має бути зібрано кількість підписів, що перевищує кількість голосів, поданих за нього на місцевих виборах, за результатами яких він був обраний селищним головою.

50.8. Збір підписів проводиться у разі відкликання селищного голови – протягом 10 днів.

50.9. Територіальна виборча комісія перевіряє правильність оформлення підписних листів, кількість зібраних підписів у разі відкликання селищного голови – протягом 10 днів з дня їх отримання.

50.10. Рішення про дострокове припинення повноважень за народною ініціативою селищного голови, який був обраний шляхом самовисування, приймається за поданням територіальної виборчої комісії Ради більшістю голосів від її складу.

50.11. У разі прийняття Радою рішення про відкликання селищного голови за народною ініціативою або у разі подання до Ради рішення вищого керівного органу партії, місцева організація якої висувала відповідного кандидата на посаду селищного голови, про відкликання селищного голови за народною ініціативою особа, яка на цей час відповідно до закону здійснює повноваження селищного голови, не пізніше як на п’ятнадцятий день х дня прийняття відповідного рішення звертається до Верховної Ради України з клопотанням щодо призначення позачергових виборів селищного голови.     

 50.12. За наявності рішень суду про визнання розпоряджень чи дій селищного голови незаконними, висновків відповідного комітету Верховної Ради Верховна Рада України може призначити позачергові вибори селищного голови. Питання про призначення Верховною Радою України позачергових виборів селищного голови може порушуватись перед Верховною Радою України Радою, головою обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації.

50.13. У разі дострокового припинення повноважень селищного голови відповідні позачергові місцеві вибори призначаються Верховною Радою України не пізніше ніж у дев’яностоденний строк з дня дострокового припинення повноважень селищного голови. Порядок проведення позачергових виборів селищного голови визначається законом про вибори.

50.14. Повноваження селищного голови припиняються достроково, а відповідна особа звільняється з посади:

50.14.1. з підстав, зазначених у п. 1, 2, 5, 6 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня прийняття Радою рішення, яким береться до відома зазначений факт;

50.14.2. з підстав, зазначених у п. 3, 31 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня, наступного за днем одержання Радою або її виконавчим комітетом копії відповідного рішення суду без прийняття рішення Ради;

50.14.3. з підстав, зазначених у ч. 2 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня прийняття місцевим референдумом або Радою рішення про дострокове припинення повноважень;

50.14.4. у випадку, передбаченому ч. 5 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з моменту вступу на цю посаду іншої особи, обраної на наступних виборах;

50.14.5. у випадку, передбаченому п. 4 ч. 1 ст. 79 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», — з дня прийняття Радою або вищим керівним органом відповідної політичної партії рішення про дострокове припинення повноважень селищного голови.

 

Стаття 51. Секретар ради

 

 

 Стаття 52. Виконавчий комітет Ради

 

52.1. Виконавчим органом Ради є виконавчий комітет Ради, який утворюється Радою на строк її повноважень.

52.2. Після закінчення повноважень Ради, селищного голови виконавчий комітет здійснює свої повноваження до сформування нового складу виконавчого комітету.

52.3. Кількісний склад виконавчого комітету визначається Радою.

52.4. Персональний склад виконавчого комітету Ради затверджується Радою за пропозицією селищного голови.

52.5. Виконавчий комітет Ради утворюється у складі селищного голови, заступника (заступників) селищного голови, керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету, а також керівників відділів, управлінь та інших виконавчих органів ради, інших осіб.

52.6. До складу виконавчого комітету Ради входять також за посадою секретар Ради та староста (старости).

52.7. Очолює виконавчий комітет Ради селищний голова.

52.8. Особи, які входять до складу виконавчого комітету, крім тих, хто працює у виконавчих органах Ради на постійній основі, на час засідань виконавчого комітету, а також для здійснення повноважень в інших випадках звільняються від виконання виробничих або службових обов’язків з відшкодуванням їм середнього заробітку за основним місцем роботи та інших витрат, пов’язаних з виконанням обов’язків члена виконавчого комітету, за рахунок коштів відповідного місцевого бюджету.

52.9. На осіб, які входять до складу виконавчого комітету Ради і працюють в ньому на постійній основі, поширюються вимоги щодо обмеження сумісності їх діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» для селищного голови.

52.10. Виконавчий комітет ради є підзвітним і підконтрольним Раді, а з питань здійснення ним повноважень органів виконавчої влади — також підконтрольним відповідним органам виконавчої влади.

52.11. До складу виконавчого комітету Ради не можуть входити депутати Ради, крім секретаря Ради.

 

Стаття 53. Повноваження виконавчого комітету Ради

 

53.1. Виконавчий комітет Ради може розглядати і вирішувати питання, віднесені Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» до відання виконавчих органів ради.

53.2. Виконавчий комітет Ради:

53.2.1. попередньо розглядає та схвалює проєкти місцевих програм соціально-економічного і культурного розвитку, цільових програм з інших питань, прогноз місцевого бюджету, місцевого бюджету, проєкти рішень з інших питань, що вносяться на розгляд Ради;

53.2.2. координує діяльність відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради, підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності територіальної громади, заслуховує звіти про роботу їх керівників;

53.2.3. має право змінювати або скасовувати акти підпорядкованих йому відділів, управлінь, інших виконавчих органів Ради, а також їх посадових осіб.

53.3. Рада може прийняти рішення про розмежування повноважень між її виконавчим комітетом, відділами, управліннями, іншими виконавчими органами Ради та селищним головою в межах повноважень, наданих Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» виконавчому органу Ради.

 

Стаття 54. Організація роботи виконавчого комітету Ради

 

54.1. Основною формою роботи виконавчого комітету Ради є його засідання.

54.2. Засідання виконавчого комітету Ради скликаються селищним головою, а в разі його відсутності чи неможливості здійснення ним цієї функції — заступником селищного голови з питань діяльності виконавчих органів ради в міру необхідності, але не рідше одного разу на місяць.

54.3. Засідання виконавчого комітету Ради є правомочними, якщо в них беруть участь більше половини від загального складу виконавчого комітету.

 

Стаття 55. Відділи, управління та інші виконавчі органи Ради

 

55.1. Рада у межах затверджених нею структури і штатів може створювати відділи, управління та інші виконавчі органи для здійснення повноважень, що належать до відання виконавчих органів рад.

55.2. Організаційні засади реалізації повноважень виконавчих органів Ради щодо здійснення державної регуляторної політики визначаються Законом України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності».

55.3. Відділи, управління та інші виконавчі органи Ради є підзвітними і підконтрольними Раді та підпорядкованими її виконавчому комітету і селищному голові.

55.4. Керівники відділів, управлінь та інших виконавчих органів Ради призначаються на посаду і звільняються з посади селищним головою одноособово, а у випадках, передбачених законом, — за погодженням з відповідними органами виконавчої влади.

55.5. Положення про відділи, управління та інші виконавчі органи Ради затверджуються Радою.

 

Стаття 56. Староста

 

56.1. Староста затверджується селищною радою на строк її повноважень за пропозицією селищного голови, що вноситься за результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу.

Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) селищним головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського округу, якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримала таку підтримку у старостинському окрузі:

з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах;

з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів;

з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч - більше 14 відсотків голосів, від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і мають право голосу на виборах.

Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не підтримана селищною радою, не може бути повторно внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного скликання селищної ради.

56.2. Староста працює на постійній основі в апараті селищної ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом цього виконавчого комітету - у виконавчому комітеті ради.

На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені цим Законом для селищного голови.

56.3. Порядок організації роботи старости визначається цим Законом та іншими законами України, а також Положенням про старосту. Положення про старосту затверджується радою на її пленарному засіданні.

56.4 Староста:

1) уповноважений селищною радою, яка його затвердила, діяти в інтересах жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах селищної ради;

2) бере участь у пленарних засіданнях селищної  ради та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу. Бере участь у засіданнях виконавчого комітету селищної ради;

3) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях селищної ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу;

4) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до зазначених органів. За рішенням відповідної селищної ради надає адміністративні послуги та/або виконує окремі завдання адміністратора центру надання адміністративних послуг;

5) бере участь в організації виконання рішень селищної ради, її виконавчого комітету, розпоряджень селищного голови на території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх виконанням;

6) бере участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного старостинського округу;

7) вносить пропозиції до виконавчого комітету селищної ради з питань діяльності на території відповідного старостинського округу виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб;

8) бере участь у підготовці проектів рішень селищної ради, що стосуються майна територіальної громади, розташованого на території відповідного старостинського округу;

9) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів комунальної власності, розташованих на території відповідного старостинського округу;

10) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою відповідного старостинського округу та інформує селищного голову, виконавчі органи  селищної ради про результати такого контролю;

11) отримує від виконавчих органів селищної ради, підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому повноважень;

12) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у відповідному старостинському окрузі;

13) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та іншими законами України.

56.5. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і підзвітним селищні раді та підконтрольним селищному голові. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у визначений селищною радою термін, звітує про свою роботу перед радою, жителями старостинського округу. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости оприлюднюються на офіційному веб-сайті селищної ради та розміщуються у приміщенні ради не пізніше ніж за сім календарних днів до дня проведення відповідної зустрічі. Порядок звітування старости визначається Положенням про старосту.

56.6. Повноваження старости припиняються на загальних підставах, передбачених  Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування», КЗпП України та чинним законодавством України».

 

Стаття 57. Загальна та виключна компетенція Ради

 

57.1. Рада правоможна розглядати і вирішувати питання, віднесені Конституцією України, Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами до їх відання.

57.2. Виключно на пленарних засіданнях Ради вирішуються питання:

57.2.1. затвердження регламенту ради;

57.2.2. утворення і ліквідації постійних та інших комісій ради, затвердження та зміни їх складу, обрання голів комісій;

57.2.3. утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності, затвердження персонального складу; внесення змін до складу виконавчого комітету та його розпуск;

57.2.4. обрання на посаду та звільнення з посади секретаря ради у порядку, передбаченому цим Законом;

57.2.5. затвердження за пропозицією селищного голови структури виконавчих органів ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів;

57.2.6. утворення за поданням селищного голови інших виконавчих органів ради;

57.2.7. затвердження плану роботи ради та заслуховування звіту про його виконання з урахуванням вимог статті 32 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

57.2.8. заснування засобів масової інформації відповідної ради, призначення і звільнення їх керівників;

57.2.9. заслуховування звіту селищного голови про діяльність виконавчих органів ради, у тому числі щорічного звіту про здійснення державної регуляторної політики виконавчими органами відповідної ради;

57.2.10. прийняття рішення про недовіру селищному голові;

57.2.11. заслуховування звітів постійних комісій, керівників виконавчих органів ради та посадових осіб, яких вона призначає або затверджує;

57.2.12. заслуховування повідомлень депутатів про роботу в раді, виконання ними доручень ради;

57.2.13. розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по запитах;

57.2.14. прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законом;

57.2.15.скасування актів виконавчих органів ради, які не відповідають Конституції чи законам України, іншим актам законодавства, рішенням відповідної ради, прийнятим у межах її повноважень;

57.2.16. прийняття рішення щодо дострокового припинення повноважень селищного голови у випадках, передбачених цим Законом;

57.2.17. прийняття рішення про проведення місцевого референдуму;

57.2.18. прийняття відповідно до законодавства рішень щодо організації проведення референдумів та виборів органів державної влади, місцевого самоврядування селищного голови;

57.2.19. прийняття рішень про наділення органів самоорганізації населення окремими власними повноваженнями органів місцевого самоврядування, а також про передачу коштів, матеріально-технічних та інших ресурсів, необхідних для їх здійснення;

57.2.20. прийняття рішень про об’єднання в асоціації або вступ до асоціацій, інших форм добровільних об’єднань органів місцевого самоврядування та про вихід з них;

57.2.21. затвердження програм соціально-економічного та культурного розвитку, цільових програм з інших питань місцевого самоврядування;

57.2.22. затвердження місцевого бюджету, внесення змін до нього; затвердження звіту про виконання відповідного бюджету;

57.2.23. встановлення місцевих податків і зборів відповідно до Податкового кодексу України;

57.2.24. утворення цільових фондів, затвердження положень про ці фонди;

57.2.25. прийняття рішень щодо здійснення місцевих запозичень;

57.2.26. прийняття рішень щодо передачі коштів з відповідного місцевого бюджету;

57.2.27. прийняття рішень щодо надання відповідно до чинного законодавства пільг по місцевих податках і зборах, а також земельному податку;

57.2.28. встановлення для підприємств, установ та організацій, що належать до комунальної власності відповідних територіальних громад, розміру частки прибутку, яка підлягає зарахуванню до місцевого бюджету;

57.2.29. прийняття рішень щодо відчуження відповідно до закону комунального майна; затвердження місцевих програм приватизації, а також переліку об’єктів комунальної власності, які не підлягають приватизації; визначення доцільності, порядку та умов приватизації об’єктів права комунальної власності; вирішення питань про придбання в установленому законом порядку приватизованого майна, про включення до об’єктів комунальної власності майна, відчуженого у процесі приватизації, договір купівлі-продажу якого в установленому порядку розірвано або визнано недійсним, про надання у концесію об’єктів права комунальної власності, про створення, ліквідацію, реорганізацію та перепрофілювання підприємств, установ та організацій комунальної власності відповідної територіальної громади;

Реорганізація або ліквідація навчальних закладів комунальної форми власності здійснюється за рішенням селищної ради;

57.2.30. прийняття рішень про передачу іншим органам окремих повноважень щодо управління майном, яке належить до комунальної власності відповідної територіальної громади, визначення меж цих повноважень та умов їх здійснення;

57.2.31. створення у разі необхідності органів і служб для забезпечення здійснення з іншими суб’єктами комунальної власності спільних проектів або спільного фінансування (утримання) комунальних підприємств, установ та організацій, визначення повноважень цих органів (служб);

57.2.32. вирішення відповідно до законодавства питань про створення підприємствами комунальної власності спільних підприємств, у тому числі з іноземними інвестиціями;

57.2.33. прийняття рішень щодо надання згоди на організацію співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста, у формах, визначених статтею 4 Закону України «Про співробітництво територіальних громад», щодо схвалення проекту договору про співробітництво та інших рішень, пов’язаних із здійсненням відповідно до зазначеного Закону співробітництва територіальних громад;

57.2.34. заслуховування звітів, пов’язаних із здійсненням відповідно до Закону України «Про співробітництво територіальних громад» співробітництва територіальних громад, суб’єктом якого є територіальна громада села, селища, міста;

57.2.35. вирішення відповідно до закону питань регулювання земельних відносин;

57.2.36. затвердження ставок земельного податку відповідно до Податкового кодексу України;

57.2.37. вирішення відповідно до закону питань про надання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, а також про скасування такого дозволу;

57.2.38. прийняття рішень про організацію територій і об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших територій, що підлягають особливій охороні; внесення пропозицій до відповідних державних органів щодо оголошення природних та інших об’єктів, що мають екологічну, історичну, культурну або наукову цінність, пам’ятками природи, історії або культури, які охороняються законом; прийняття рішень про оголошення в місцях масового розмноження та вирощування потомства дикими тваринами «сезону тиші» з обмеженням господарської діяльності та добуванням об’єктів тваринного світу;

57.2.39. надання відповідно до законодавства згоди на розміщення на території села, селища нових об’єктів, у тому числі місць чи об’єктів для розміщення відходів, сфера екологічного впливу діяльності яких згідно з діючими нормативами включає відповідну територію;

57.2.40. створення відповідно до закону за рахунок коштів місцевого бюджету установ з надання безоплатної первинної правової допомоги, призначення і звільнення керівників цих установ, залучення в установленому законом порядку фізичних чи юридичних осіб приватного права до надання безоплатної первинної правової допомоги;

57.2.41. заслуховування інформації органів внутрішніх справ про стан законності, боротьби із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на відповідній території;

57.2.42. прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою в межах і порядку, визначених цим та іншими законами;

57.2.43. затвердження в установленому порядку місцевих містобудівних програм, генеральних планів забудови відповідних населених пунктів, іншої містобудівної документації;

57.2.44. затвердження договорів, укладених селищним головою від імені ради, з питань, віднесених до її виключної компетенції;

57.2.45. встановлення відповідно до законодавства правил з питань благоустрою території населеного пункту, забезпечення в ньому чистоти і порядку, торгівлі на ринках, додержання тиші в громадських місцях, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

57.2.46 прийняття у межах, визначених законом, рішень з питань боротьби зі стихійним лихом, епідеміями, епізоотіями, за порушення яких передбачено адміністративну відповідальність;

57.2.47. визначення територій, на яких можуть проводитися потенційно небезпечні заходи в умовах присутності цивільного населення за участю особового складу Збройних Сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів з використанням озброєння і військової техніки;

57.2.48. прийняття рішень, пов’язаних із створенням спеціальних вільних та інших зон, змінами в статусі цих зон, внесення до відповідних органів пропозицій з цих питань; надання згоди на створення таких зон за ініціативою Президента України або Кабінету Міністрів України;

57.2.49 прийняття рішення про дострокове припинення повноважень органів територіальної самоорганізації населення у випадках, передбачених цим Законом;

57.2.50. затвердження статуту територіальної громади;

57.2.51. затвердження відповідно до закону Положення про зміст, опис та порядок використання символіки територіальної громади;

57.2.52. прийняття рішень щодо виконання положень статей 7, 11, 12, 20, 24 Закону України «Про засади державної мовної політики»;

57.2.53. надання згоди на передачу об’єктів з державної у комунальну власність та прийняття рішень про передачу об’єктів з комунальної у державну власність, а також щодо придбання об’єктів державної власності;

57.2.54. створення відповідно до законодавства комунальної аварійно-рятувальної служби;

57.2.55. затвердження відповідно до закону Положення про помічника-консультанта депутата ради та опису посвідчення помічника-консультанта депутата ради;

57.2.56. вирішення питань у сфері поводження з небезпечними відходами відповідно до законодавства;

57.2.57. визначення на конкурсних засадах юридичних осіб, які здійснюють у межах певної території збирання та перевезення побутових відходів спеціально обладнаними для цього транспортними засобами;

57.2.58. затвердження порядку переміщення на штрафні майданчики транспортних засобів, припаркованих не у спеціально відведених місцях для паркування транспортних засобів.

 

 

Секретар селищної ради                                                                               Олена СЕМЕЛІТ

 

 

 

Код для вставки на сайт

Вхід для адміністратора

Форма подання електронного звернення


Авторизація в системі електронних звернень

Авторизація в системі електронних петицій

Ще не зареєстровані? Реєстрація

Реєстрація в системі електронних петицій


Буде надіслано електронний лист із підтвердженням

Потребує підтвердження через SMS


Вже зареєстровані? Увійти

Відновлення забутого пароля

Згадали авторизаційні дані? Авторизуйтесь